Ustalenie władzy rodzicielskiej podczas rozwodu – najważniejsze kwestie

Nie wiesz, na czym polega władza rodzicielska? Jaką decyzję może postanowić sąd w sprawie dziecka podczas rozprawy rozwodowej? Przeczytaj nasz artykuł.

Pojęcie władzy rodzicielskiej

W sytuacji, gdy zdecydujemy się rozwieść z małżonkiem, bardzo ważną kwestią jest określenie opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Rodzic, któremu w wyniku rozstrzygnięcia sądu, została przyznana władza rodzicielska, ma obowiązek mieć pieczę nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także wychowywać je z poszanowaniem godności i praw dziecka. W większości spraw rozwodowych władza rodzicielska przydzielona jest jednemu z rodziców, a drugi ma prawa ograniczone, czyli ma jedynie możliwość decydowania o najważniejszych sprawach małoletniego. Przy czym te najistotniejsze kwestie dotyczące dziecka powinny być szczegółowo określone podczas rozprawy rozwodowej.

Pełna władza rodzicielska dla obojga małżonków?

Rodzice mogą również starać się o przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom. Wymaga to wykonania przez zainteresowane strony kilku czynności. Przede wszystkim muszą zwrócić się do sądu w formie wniosku o przyznanie wspólnej opieki, a także przedstawić porozumienie wychowawcze. Dokument ten zawiera szczegółowe prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka, czyli określa opiekę nad dzieckiem, sposób kontaktowania się z małoletnim wraz ze wspólnym spędzaniem czasu wolnego, np. świąt i wakacji, wydatki na dziecko, sposób rozwiązywania sporów między rodzicami, a także rozstrzyganie istotnych kwestii w wychowaniu dziecka.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Sąd również ma możliwość zawieszenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego albo obojga rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuję wtedy, gdy rodzice rażąco zaniedbują obowiązki wobec dziecka albo też nadużywają władzy rodzicielskiej, czyli stosują przemoc wobec małoletniego. Poza tym przesłanką do pozbawienia opieki nad dzieckiem jest również sytuacja, gdy rodzic nie może wykonywać obowiązków rodzicielskich z powodu trwałej przeszkody (np. kara długoletniego więzienia).

Sad ustanawiając władzę rodzicielską kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Ponadto, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, nie rozdziela się dzieci i prawa rodzicielskie nad nimi są przyznane jednej osobie. Przyznanie władzy rodzicielskiej nie jest decyzją nieodwołalną – gdy po rozwodzie wynikną nowe okoliczności lub też rodzice będą chcieli zmienić sposób opieki nad dzieckiem, to mogą zwrócić się do sądu o ponowne rozpatrzenie tej kwestii.